Posts In Category

Biografi Ulama

kisah tabi'in dan sahabat
Biografi UlamaKisah Nyata

Kisah Muslim – Dikisahkan bahwa sebagian ulama terkemuka di Irak iri kepada Imam Syafi’i radhiyallahu ‘anhu. Mereka membuat tipu daya kepadanya lantaran beliau lebih unggul dari mereka dari segi ilmu dan hikmah. Imam Syafi’i mendapatkan hati para pencari ilmu pengetahuan sehingga mereka hanya berminat dengan majelis pengajian beliau, mereka hanya

Read More
biografi ulama al-khatib al-baghdadi
Biografi UlamaKisah Nyata

Nama dan Nasabnya Beliau adalah Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Muhdi yang masyhur dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, si pemilik berbagai karya dan imam para hafizh.

Read More
imam adz-dzahabi
Biografi UlamaKisah Nyata

Nasab al-Hafizh adz-Dzahabi Beliau ialah: al-Imam al-Hafizh, ahli sejarah Islam, Syamsuddin, Abu Abdillah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah at-Turkmani al-Fariqi asy-Syafi’i ad-Dimasyqi, yang terkenal dengan adz-Dzahabi.

Read More
kisah-orang-alim
Biografi UlamaKisah NyataKisah Tabi'in

Beliau adalah Abu Abrirrahman Thawus bin Kaisan al-Yamani al-Himyari maula Bakhir bin Kuraisan al-Himyari, termasuk anak keturunan bangsa Persia, sedang ayah beliau dari Qasith. Beliau termasuk kibar at-tabi’in (tabi’in senior), sangat dikenal dalam memberi wasiat dan nasihat, dan tidak gentar dalam meluruskan setiap kesalahan. Sebab itu, beliau banyak disegani oleh

Read More
Abu Qudamah
Biografi UlamaKisah NyataTeladan Muslimah

Abu Qudamah Asy-Syami Dalam Shifatus Shofwah oleh Ibnul Jauzi dan Masyaraqiul Asywaq oleh Ibnu Nahhas dikisahkan seorang salih yang bernama Abu Qudamah Asy-Syami. Abu Qudamah adalah seorang yang hatinya dipenuhi kecintaan akan jihad fi sabilillah. Tak pernah ia mendengar akan jihad fi sabilillah, atau adanya perang antara kaum muslimin dengan

Read More
al-maqdisi ulama pencari hadis
Biografi UlamaKisah Nyata

Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi Tercantum dalam biografi seorang hafizh dan ahli Maqdisi. Lahir di Baitul Maqdis tahun 448 H, dan wafat tahun 507 H. Tercantum pula dalam biografinya yang terlampir di akhir-akhir kitabnya Al-Jam’u Baina Rijalish Shahihain, Hal. 633, sebagai berikut: As-Sam’ani menuturkan, “Aku mendengar beberapa Syaikh berkata, ‘Muhammad bin

Read More
ibrahim al-harbi
Biografi UlamaKisah Nyata

Ibrahim Al-Harbi dan Buku-Bukunya Khathib Al-Baghdadi berkata dalam Tarikh Baghdad, VI: 31, Ibnu Abu Ya’la dalam Thabaqatul Hanabilah I: 86-88, dan Syamsuddin An-Nablusi dalam Mukhtasar-nya hal. 51 dan 294, tentang biografi Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi (lahir tahun 198 H, dan wafat tahun 285 H di Baghdad). Ia seorang imam dan

Read More
Umar bin Abdul Aziz (Bagian 2)
Biografi UlamaKisah NyataKisah Tabi'in

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Membentuk Kepribadian Umar bin Abdul Aziz (Bagian 2) Faktor Keluarga Umar bin Abdul Aziz melewati masa kanak-kanaknya di Kota Madinah An-Nabawiyah. Kota yang dipenuhi dengan aroma kenabian. Bagaimana tidak, pada saat itu masih banyak para sahabat berjalan-jalan di kota yang dahulunya disebut Yatsrib ini, di antara pembesar

Read More
ibunda urwah bin zubair
Biografi UlamaKisah NyataKisah Tabi'inTeladan Muslimah

Asma Pemilik Dua Ikat Pinggang Syahdan, ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia telah menyewa seorang ahli penunjuk jalan yang akan menghantarkannya ke Madinah. Disiapkannya pula dua ekor unta sebagai kendaraan pribadi sembari menunggu perintah Rasulullah untuk mulai berhijrah.

Read More
Kisah Sufyan Ats-Tsauri dalam Menuntut Ilmu
Biografi UlamaKisah NyataKisah Orang Shalih

Sufyan Ats-Tsauri Rahimahullah Selama Tiga Hari Tidak Makan Apa-apa Sejarawan dan ahli nasab, Ibnu Sa’ad, berkata di dalam kitabnya Ath-Thabaqatul Kubra,VI: 372, saat membicarakan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah (lahir tahun 97 H, dan wafat tahun 161 H), “Sufyan Ats-Tsauri bersembunyi dari Khalifah Abbasiyyah Al-Mahdi karena suatu kalimat kebenaran yang ia

Read More
Ibnu Atsir Tetap Berkarya Meski Tangan dan Kaki Lumpuh
Biografi UlamaKisah Nyata

Ibnu Atsir, tetap berkarya meski tangan dan kaki lumpuh Dalam dunia ilmu hadits, nama Ibnu Atsir memang tidak setenang Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ataupun Imam Ahmad. Namun demikian, para Ulama hadits sangat mengapresiasi karya ilmiah beliau dalam salah satu aspek ilmu hadits yang beliau dalami dan merasakan manfaatnya yang besar.

Read More
Imam Ibnul Jauzi Menghabiskan masa Mudanya Untuk Mencari Ilmu
Biografi UlamaKisah NyataKisah Orang Shalih

Imam Ibnul Jauzi rahimahullah Menghabiskan masa Mudanya Untuk Mencari Ilmu Semoga Allah merahmati Abul Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi (wafat tahun 597 H.), ketika dia menjelaskan keseriusannya dalam mencari ilmu, dan dia menghabiskan masa mudanya untuk meraihnya. Dia menyinggung nikmatnya menggeluti ilmu tersebut, saat ia telah berusia setengah baya dan telah

Read More
kisah-pemimpin
Biografi UlamaKisah NyataKisah Tabi'in

Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Ilmu agama adalah bagaikan simpanan harta yang Allah bagikan kepada siapa saja yang Allah cintai. Seandainya ada segolongan manusia yang berhak untuk diistimewakan untuk menjadi ulama tentu keluarga Nabi-lah yang paling berhak mendapatkan pengistimewaan. Atha’ bin Abi Rabah adalah orang Etiopia. Yazid bin Abu

Read More
pura-pura-menjadi-pengemis
Biografi UlamaKisah Nyata

Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi menyamar sebagai pengemis untuk mendengarkan ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal  rahimahullah. Ini adalah kisah lain, termasuk kisah yang unik lagi menarik, yang terjadi pada diri seorang alim daerah Maghrib, dari kalangan ulama yang melakukan perjalanan dari Maghrib Aqsha ke arah timur. Seorang alim daerah

Read More
arab jahiliyah
Biografi UlamaKisah Nyata

BIOGRAFI AL-HAFIZH IBNU HAJAR AL-ASQALANI (12 Sya’ban tahun 773H sd 28 Dzulhijjah 852H) Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan

Read More
biografi-syaikh-abduk-muhsin-abbad-ahli-hadits-madinah
Biografi UlamaKisah Nyata

Beliau adalah al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr -semoga Allah memelihara beliau dan memperpanjang usia beliau dalam ketaatan kepada-Nya dan memberkahi amal dan lisan beliau-, dan kami tidak mensucikan seorangpun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Beliau lahir di ‘Zulfa’ (300 km dari utara

Read More